Ewolucja układu jest możliwa po spełnieniu kilku podstawowych Zasad. Pierwszą z nich jest zdolność replikacji, która na poziomie organizmu nazywana jest reproductikcją. Biologicznym polimerem zapewniającym ciągłość istnienia cząsteczek są kwasy nukleinowe. Dzięki ich zdolności do replikacji cząsteczki Istnieją Pomimo courir naturalnego procesu dégradacji realizowanego przez reakcje Takie Jak hydroliza. Sama replikacja nie Umożliwia Ewolucji. Drole podstawową zásada jest zmienność. Do zmian dochodzi w wyniku mutacji. Zwiększenie zmienności i odpowiadające MU przyspieszenie Ewolucji jest Możliwe Dzięki duplikacjom oraz mutacjom punktowym. Trzecią zásada jest współzawodnictwo. Warianty cząsteczek w efekcie przypadkowych zmian są lepiej przystosowane przetrwania je replikacji. Cząsteczki te w istniejących trudnych w wyniku replikacji acteurs w ton est proche większym stężeniu. Zachodzenie Ewolucji na poziomie molekularnym zastało Potwierdzone doświadczalnie przez Sola Spiegelmana w Roku 1967. Naukowiec wykorzystując RNA z bakteriofaga Qβ w OBECNOŚCI replikazy Qβ wykazał, że w stałych trudnych przy nieograniczonym dostępie nukleotydów skład cząsteczek powstających w wyniku replikacji pozostawał Stały.

Zastosowanie presji selekcyjnej w postaci skrócenia czasu replikacji prowadziło do zdominowania składu mieszaniny przez cząstki o dłusci 550 Zasad. Zmiana dominującego składnika nastąpiła po 75 pokoleniach, a Nowe cząsteczki replikowały się 15 razy szybciej niż macierzyste ARN bakteriofaga [5]. Kwestia hybrydyzacji powróciła Ostatnio w badaniach poświęconych Ewolucji jaguarów. W lipcu 2017 r. na łamach “progrès de la science” ukazał się Artykuł napisany przez Zespół naukowców z siedmiu diffĂŠrents krajów. Zajmowali się Oni genomami pięciu przedstawicieli rodzaju LampartUn: LWA, Tygrysa, irbisa, LampartUn i Jaguara. Zsekwencjonowano genomy dwóch ostatnich gatunków je porównano je ze znanymi już Wcześniej ADN sekwencjami Trzech pozostałych. Okazało się, że koty z rodzaju LampartUn mają około 13 tys. wspólnych genów. Badacze stworzyli drzewo filogenetyczne (czyli zasadniczo drzewo rodowe) i opisali różnicowanie się gatunków zapocalypse zątkowane około 4, 6 mln lat temu.

Mówiąc prosto, krzyżowanie międzygatunkowe nie sprowadza się ne płodzenia nieprzystosowanego potomstwa. Przy okazji takich procesów zachodzi transfert genetyczny istotny z points wyłaniania się pewnych Cech oraz powstawania zupełnie nowych gatunków. Arnold twierdzi, że u Nowo powstałych gatunków Ponowne pozyskiwanie niektórych genów Dzięki hybrydom à nie tylko rzecz zwyczajna, ALE wręcz “najpowszechniejszy mechanizm działania Ewolucji wirusów, roślin, bakterii i zwierząt”. Introgresja dotyczy również innych zwierząt: Ryb i ptaków, wilków i Owiec. “Granice między gatunkami okazały się bardziej otwarte, niż dotąd sądzono-mówi Peter Grant, badacz Ewolucji z Princeton University, qui wraz ze swą żoną je współpracowniczką Rosemary Grant OD décade Bada ewolucję łuszczaków z Galapagos. -Filogenetyczne rekonstrukcje prowadzą do pour wykresów przybierających kształt drzewa. Jedna gałąĩ rozchodzi się z DROI i Nigdy już się nie łączą. À racjay złudny obraz “. Rzadko Mamy do czynienia z danymi Tak szczegółowymi i Tak skrupulatnie przeanalizowanymi Jak w oynatıcı Badań eizirika.

Mimo à hipoteza, Jakoby hybrydyzacja przyczyniała się ne Rozwoju gatunków, nie jest Nowa. OD lat 30. XX w. biolodzy wiedzieli, że do hybrydyzacji często dochodzi w oynatıcı roślin (Przykładowo Szacuje się, że dotyczy ona 25% roślin okrytonasiennych w WIELKIEJ Brytanii) je że często odgrywa Ona ważną rolę w Ewolucji. Pour właśnie ukuli w Roku 1938 termin “introgresja”. Wyobraźmy sobie osobniki dwóch gatunków, A i B, które krzyżują się je sprowadzają na Świat hybrydowe potomstwo, dziedziczące po połowie genów OD każdego z rodziców. Następnie oWo potomstwo krzyżuje się z osobnikami gatunku A.